Økonomisk ordliste

For å kunne ta opp et trygt lån, er det viktig å skjønne betydningen av låneavtalen før du skriver under på dem. Derfor har vi laget en økonomisk ordliste som på en forståelig måte forklarer finansielle ord og uttrykk. Husk også at du alltid er velkommen til å ta kontakt med kundeservice, om det er noe du er usikker på.

Hva er....

  AvtaleGiro

  AvtaleGiro er en automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro slipper du å motta fakturaer i posten, og siden betalingen går automatisk, glemmer man heller ikke betalingen.

  BankID

  BankID er en personlig elektronisk identifikasjon du bruker for ved identifisering og signering på nett. Siden vi er en digital bank, signeres låneavtalene våre med BankID.

  Beløpsgrense

  Beløpsgrense er en øvre trekkgrense hver måned. Du velger beløpsgrense når du signerer på avtalegiroen. Vi anbefaler alltid å ha beløpsgrense på det dobbelte av månedsbeløpet, slik at du er sikret at betalingen går gjennom. Vi trekker deg aldri for mer enn avtalt.

  Betalingsforsikring

  Også kalt låneforsikring. Ved å ta opp forsikring på et lån, vil du få dekket det månedlige terminbeløpet dersom en uforutsett hendelse (f.eks. sykdom eller arbeidsledighet) gjør at du ikke lenger kan opprettholde låneforpliktelsene dine.

  Les mer om betalingsforsikring

  Brutto

  Brutto er et begrep for å angi et beløp eller en annen verdi, før fratrekk. F.eks. bruttolønn, som betyr lønn før skatten er trukket fra. Motparten til brutto er netto, som betyr etter fratrekk.

  Debitor

  Debitor er en betegnelse på en som er skyldig penger, f.eks. til en bank. Om du har tatt opp et banklån, er du debitor, mens banken er kreditor.

  Effektiv rente

  Effektiv rente er det lånet faktisk koster deg, når den nominelle renta pluss alle gebyrer og andre kostnader er regnet med.

  Se også nominell rente

  Etableringsgebyr

  Etableringsgebyr er et engangsgebyr. I banksammenheng er dette et gebyr som kan kreves inn for å dekke kostnadene ved å opprette et nytt lån.

  Fakturagebyr

  Fakturagebyr er et gebyr som skal dekke kostnadene ved å sende ut faktura. Dette gebyret er som regel høyere for papirfaktura enn eFaktura og AvtaleGiro.

  Fast rente

  Fast rente betyr en rente som er bundet for en avtalt tidsperiode, og dermed forblir den samme uavhengig av svingningene i rentemarkedet. Du kan binde renta på lånet ditt ved å inngå en avtale med banken, på som regel tre, fem eller ti år. Se også flytende rente.

  Finansieringsselskap

  Et finansieringsselskap er et selskap som driver med finansieringsvirksomhet som for eksempel leasing, kundefordringer (factoring) og kredittkortutlån, uten å være en bank, forsikringsselskap eller låneformidlingsforetak.

   

  Flytende rente

  Flytende rente betyr en rente som følger markedsrenten. Om du har flytende rent på lånet ditt vil rentesatsen gå opp eller ned i takt med markedssvingningene. Se også fast rente.

  Forbrukslån

  Et forbrukslån er et lån du kan få innvilget uten å måtte stille sikkerhet i eiendeler, som for eksempel hus, bil, båt og lignende. Med et forbrukslån slipper man å stille eiendeler som sikkerhet. Siden denne typen lån utgjør en større risiko for banken, vil renten som regel være noe høyere enn for lån med sikkerhet. Se også lån med sikkerhet.

  Fullmakt

  Et forbrukslån er et lån du kan få innvilget uten å måtte stille sikkerhet i eiendeler, som for eksempel hus, bil, båt og lignende. Med et forbrukslån slipper man å stille eiendeler som sikkerhet. Siden denne typen lån utgjør en større risiko for banken, vil renten som regel være noe høyere enn for lån med sikkerhet. Se også lån med sikkerhet.

  Gjeld

  Gjeld er det samme som et pengekrav. Om du har tatt opp et lån, er gjelden din den delen av lånet som du enda ikke har betalt tilbake.

  Gjeldsordning

  Om du har alvorlige gjeldsproblemer, med mye gjeld som du ikke klarer å betjene, kan du søke om gjeldsordning. Gjeldsordning betyr at kreditorene går med på en avtale hvor du tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en angitt periode, vanligvis fem år. Etter det vil du som hovedregel være gjeldfri.

  Gjeldsregister

  Gjeldsregisteret ble lansert 1. juli 2019, og er en oversikt over all usikret gjeld hver enkelt person har. Det finnes tre ulike gjeldsregistre i Norge i dag, Gjeldsregisteret AS, Norsk gjeldsinformasjon og Experian Gjeldsregister AS. Under behandlingen av søknaden din vil Express Bank foreta et oppslag i gjeldsregisteret. Du kan selv logge inn i gjeldsregisteret for å få oversikt over den usikrede gjelden du har.

  Innfri lån

  Å innfri et lån vil si at lånene dine betales ned i sin helhet. Vi innfrir lånene dine hvis du refinansierer  i et lån hos oss.

  Kassakreditt

  Kassakreditt eller kassekreditt er et kortsiktig lån til en bedrift. Det vil si at banken stiller en maksimumsbeløp til rådighet for bedriften som kan låne dette beløpet ved behov. Det avtales på forhånd hvor lenge kreditten innvilges, som regel er det for ett år av gangen.

  Kreditt

  Kreditt er et annet ord for lån. Det brukes mest i forbindelse med kontokreditt og kjøp av ting på avbetaling, ved hjelp av kredittkort. Denne typen lån er som regel rentefrie i en gitt periode (f.eks. en måned), og renter vil først begynne å løpe om du overskrider denne fristen.

  Kredittforsikring

  Kredittforsikring er en forsikring for bedrifter som tilbyr kreditt til kundene sine, og som dekker en del av tapet om kundene ikke klarer å tilbakebetale kreditten. Det finnes to typer kredittforsikring: Kausjonsforsikring og kundekredittforsikring.

  Les mer om forsikring

  Kredittvurdering

  En kredittvurdering er en finansiell kartlegging for å finne ut om en person eller et selskap er kredittverdig. Banker foretar alltid en slik sjekk før de bevilger lån til nye kunder, for å anslå sannsynligheten for at kunden skal klare å tilbakebetale lånet. Kredittvurderingen tar utgangspunkt i den finansiell historikken og nåværende situasjonen til den aktuelle kunden. Et dårlig resultat på kredittvurderingen vil føre til høyere rentesats, eller at lånesøknaden blir avslått.

  Lån med sikkerhet

  Lån med sikkerhet er et lån hvor du stiller sikkerhet i eiendeler, som f.eks. bil, båt, hus eller annen fast eiendom. Da har banken pant i disse eiendelene helt til lånet er tilbakebetalt, og rett til å inndra dem for å få dekket tapene om du ikke betaler avdragene dine. Se også forbrukslån.

  Lån uten sikkerhet

  Det samme som forbrukslån. Et forbrukslån er et lån du kan få innvilget uten å måtte stille sikkerhet i eiendeler, som for eksempel hus, bil, båt og lignende. Med et forbrukslån slipper man å stille eiendeler som sikkerhet. Siden denne typen lån utgjør en større risiko for banken, vil renten som regel være noe høyere enn for lån med sikkerhet. Se også forbrukslån.

  Lånebeløp

  Beløpet du har lånt av f.eks. en bank, ikke medregnet renter og gebyrer.

  Låneforsikring

  Det samme som betalingsforsikring. Ved å ta opp forsikring på et lån, vil du få dekket det månedlige terminbeløpet dersom en uforutsett hendelse (f.eks. sykdom eller arbeidsledighet) gjør at du ikke lenger kan opprettholde låneforpliktelsene dine. Se også betalingsforsikring.

   

  Lånekalkulator

  Lånekalkulatoren vår gir deg et estimat på hvor stort ditt månedlige avdrag blir. Fyll inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid i kalkulatoren, så regner den ut et estimat for deg.

  Gå til vår lånekalkulator

  Lånerente

  Renten er prisen for å leie kapital, som er det du gjør når du tar opp et lån. Som regel oppgis renten som en prosent av lånebeløpet, regnet per år. Se også rentesats.

  Likviditet

  Likviditet er en person eller et foretak sin betalingsevne, mao. evnen til å møte sine økonomiske forpliktelser.

  Løpetid

  Løpetid er det samme som nedbetalingstid, altså tiden du har på å tilbakebetale et lån. Nedbetalingstiden fastsettes av banken, som regel i samhandling med kunden. Hovedregelen er at rene forbrukslån har en nedbetalingstid på under 60 måneder.

  Mikrolån

  Mikrolån eller smålån er en type forbrukslån som tilbys med forholdsvis lav maksimumssum. Smålån har som regel kortere nedbetalingstid enn større lånesummer. Se også forbrukslån.

  Morarenter

  Morarente er en forsinkelsesrente, som påberegnes ved for sen betaling.

  Nedbetaling

  Nedbetaling på et lån er å betale tilbake en avtalt del av et lånebeløp, pluss renter og gebyrer, til faste tidspunkt. Som regel er dette en gang i måneden. Et lån kan også nedbetales i en omgang, om du tilbakebetaler hele lånesummen pluss alle renter som har påløpt frem til det gitte tidspunktet.

  Nedbetalingstid

  Nedbetalingstid er den tiden du har på å tilbakebetale et lån. Nedbetalingstiden fastsettes av utlåneren, dvs. banken, ofte i samhandling med kunden.

  Netto

  Netto er et begrep for å angi et beløp eller en annen verdi, etter fratrekk for eksempel nettolønn, som betyr lønn etter at skatten er trukket fra. Motparten til netto er brutto, som betyr før fratrekk.

  Nominell rente

  Nominell rente, også kalt debitorrente eller pålydende rente, er selve rentesatsen på et lån. Den er ikke medregnet tillleggskostnader som gebyrer og terminomkostninger.

  Pålydende rente

  Samme som nominell rente eller debitorrente. Nominell rente er selve rentesatsen på et lån. Den er ikke medregnet tillleggskostnader som gebyrer og terminomkostninger. Se også nominell rente.

  Refinansieringslån

  Et refinansieringslån er et lån som tas opp for å betale ned ett eller flere gamle lån og kredittkortgjeld. Forskjellen på refinansieringslån og forbrukslån, er at på et refinansieringslån blir ikke pengene utbetalt fra banken til kunden, i stedet vil banken bruke lånesummen til å betale ned de gamle lånene direkte. Du samler rett og slett gjelden din, noe som blant annet gir deg bedre oversikt over økonomien.

  Rente

  Renten er prisen for å leie kapital, som er det du gjør når du tar opp et lån. Som regel oppgis renten som en prosent av lånebeløpet, regnet per år.

  Rentesats

  Bankene kan tilby forskjellige rentesatser på lån. Rentesatsen du tilbys vil være avhengig av kredittvurderingen som har blitt gjort av deg, lånets størrelse og løpetid.

  Samlelån

  Et refinansieringslån er et lån som tas opp for å betale ned ett eller flere gamle lån og kredittkortgjeld. Forskjellen på refinansieringslån og forbrukslån, er at på et refinansieringslån blir ikke pengene utbetalt fra banken til kunden, i stedet vil banken bruke lånesummen til å betale ned de gamle lånene direkte. Se refinansieringslån.

  Terminbeløp

  Terminbeløp er det beløpet du skal betale til banken til fastsatt tid, når du betaler ned på et lån. Terminbeløpet dekker avdrag, renter og gebyrer, og betales vanligvis en gang i måneden eller en gang i kvartalet (hver 3. måned).

  ÅOP

  ÅOP står for årlige omkostninger i prosent. ÅOP forteller hvor mye lånet koster per år. Det gjør det enkelt å sammenligne de ulike lånene du har, siden det tar høyde for alle omkostninger. Du kan også beregne kostandene ved å se på den effektive renten. Ved en kortere låneperiode vil det lønne seg, siden den effektive renten ikke beregnes på årlig basis.