Våre lånevilkår

Her er betingelsene og bestemmelsene som gjelder når du tar opp et lån hos Express Bank. Vi anbefaler å alltid lese gjennom vilkårene før du signerer med BankID på låneavtalen du har fått tilbudt.

Lånevilkår for usikret forbrukskreditt i Express Bank NU
(heretter kalt banken)

 • Kort- og kredittvilkår
 • Tilbakebetaling av lånet
 • Tilbakebetaling av lånet med renter og omkostninger skal skje ved faste terminbeløp, i samsvar med vedlagte tilbakebetalingsplan som inngår som en del av denne låneavtalen. Ny tilbakebetalingsplan vil sendes låntaker umiddelbart etter utbetaling av lånet, og denne vil erstatte tilbakebetalingsplanen som sendes låntaker ved tilbud om lån. Hvis det er flere låntakere, kan banken kreve hver enkelt for den fulle låneforpliktelsen etter gjeldsbrevet (solidaransvar), med mindre noe annet er skriftlig avtalt. Banken vil ved renteendringer foreta endring av terminbeløpet slik at den avtalte løpetiden på lånet beholdes. Banken kan imidlertid, etter skriftlig søknad fra låntaker, akseptere å endre løpetiden på lånet etter en renteendring.

 • Renter og gebyrer i forbindelse med forsinket betaling
 • Ved for sen betaling vil banken beregne høyeste lovlige forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten vil ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i låneforholdet. Banken vil ved purringer og varsler grunnet forsinket eller mangelfull betaling, i tillegg kreve høyeste lovlige gebyrer i henhold til inkassoloven og inkassoforskriften.

 • Regulering av renter, gebyrer og omkostninger
 • A. Renter beregnes etter den rentesats, og i samsvar med de prinsipper som banken til enhver tid anvender for denne type lån. Renten beregnes etterskuddsvis og kapitaliseres (legges til lånesaldo) ved hver fakturering.”

  B. Banken kan øke rentesatsen når økningen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse, eller en økning i det generelle rentenivå for bankens innlån. Banken kan videre øke rentesatsen når dette er saklig begrunnet ut fra hensynet til bankens inntjening på sikt, eventuell omstrukturering av bankens innlån, eller tilsvarende særlige forhold på bankens side, eller hvis økningen er saklig begrunnet ut fra et resultat av myndighetenes syn på bankers rentepolitikk. Banken kan videre øke rentesatsen når økningen er saklig begrunnet i individuelle forhold på låntakers side, som vil medføre økt risiko for banken.”

  C. Banken har rett til å øke gebyrer og omkostninger på samme vilkår som nevnt under pkt 3b) over. Banken kan videre øke gebyrer og omkostninger når økningen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens utgifter, eller i omlegging av bankens gebyrpolitikk.”

  D. Endringer etter punktene b) og c) kan tidligst settes i verk 6 uker etter skriftlig varsel til låntaker om endringene. Banken har imidlertid mulighet til å benytte en kortere varslingsfrist hvis økningen av renter og gebyrer er et resultat av vesentlige endringer i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for bankens innlån. Banken har, ved gjennomføring av rente- og gebyrendringene, rett til en saklig begrunnet og rimelig forskjellsbehandling mellom bankens forskjellige kunder. I varselet til låntaker om endring av renter og gebyrer skal banken spesifisere grunnlaget for økningen, omfanget av den, samt tidspunktet for gjennomføringen av endringene. I tillegg skal banken opplyse om låntakers rett til førtidig tilbakebetaling av lånet. Varslet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, om gebyrer og andre lånekostnader som skal belastes låntakeren, samt hvilken betydning endringene vil få for lånets avdrags- og renteterminer fram til siste avdrag.”

 • Førtidig forfall
 • Banken kan, etter skriftlig varsel, kreve at lånet innfris før forfall og med øyeblikkelig virkning dersom:

  A. Låntaker vesentlig misligholder låneavtalen, herunder sin plikt til å betale renter, gebyrer og avdrag, eller andre forpliktelser etter låneavtalen, eller grunnet andre vesentlige brudd på de forutsetninger som banken har lagt til grunn for lånet i lånetilbudet eller på annen skriftlig måte,

  B. Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos låntaker,

  C. Låntaker dør, uten at det innen rimelig frist foreligger, eller etter varsel blir stilt, betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av låneforpliktelsen,

  D. Det ut fra låntakers handlemåte eller alvorlig svikt i låntakers betalingsevne er klart at lånet vil bli vesentlig misligholdt, og låntaker ikke stiller betryggende sikkerhet for lånet eller foretar rettidig tilbakebetaling av lånet innen den frist banken setter.

 • Førtidig tilbakebetaling
 • Låntaker har rett til å tilbakebetale lånet helt eller delvis før avtalt forfallstid. Låntaker skal ved førtidig tilbakebetaling betale lånerenter fram til og med tilbakebetalingsdagen.

 • Tvangsinndrivelse
 • Lånet inkludert renter og omkostninger, herunder utenrettslige inndrivelsesomkostninger, kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes den adressen som er angitt i gjeldsbrevet eller til den adressen som banken på annen måte har fått sikker kunnskap om.

 • Personopplysninger
 • Banken vil, innenfor reglene i Personopplysningsloven av 14. april 2000 og bankens konsesjon fra Datatilsynet innhente, bruke og eventuelt utlevere personopplysninger om låntakeren.

 • Tvisteløsning
 • Oppstår det tvist mellom låntaker og banken, kan låntaker bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse, når nemnda er kompetent i tvisten og låntaker har saklig interesse i å få nemndas uttalelse.

 • Kopi av legitimasjon
 • Låntaker plikter å vedlegge bekreftet kopi av sin legitimasjon ved innsendelse av signerte lånedokumenter. Legitimasjonen skal inneholde navn, fødsels- og personnummer, bilde og signatur. Akseptert legitimasjon skal være utstedt i Norge og være norsk pass, bankkort eller førerkort. Kopi av legitimasjon skal være bekreftet av 2 myndige personer over 18 år bosatt i Norge. Ved flere låntakere, skal kopi av legitimasjon vedlegges på samme måte for den enkelte låntaker. Ved digital signering via Bank ID bortfaller krav om innsendelse av bekreftet kopi av legitimasjon.