Betalingsforsikring gir trygghet til deg og din familie

Slik er du beskyttet med din betalingsforsikring

Ingenting i livet er sikkert. Selv om du er ved god helse og har god økonomi kan uforutsette ting skje. Denne forsikringen gir deg trygghet ved uforutsette hendelser, slik at du selv slipper å betale månedsbeløpet, om du skulle bli syk eller arbeidsledig. Forsikringen dekker også innfrielse av hele gjelden ved dødsfall.

Du finner mer informasjon og ulike dokumenter om din forsikring på denne siden.

Merk at pr 1. mars 2024 er det ikke lenger mulig å tegne betalingsforsikring!

 

expressbank-card-refinansiering

Om betalingsforsikring

 • Hva forsikringen dekker
 • Tap av arbeidsevne eller ufrivillig arbeidsledighet:

  Ved tap av arbeidsevne eller ufrivillig arbeidsledighet vil Express Bank erstatte terminbeløpet du betaler for lånet eller kreditten som er tilknyttet forsikringen. Forsikringene vil tre i kraft 30 dager etter tegning for tapt arbeidsevne og 90 dager etter tegning for arbeidsledighet (kvalifiseringsperioden). Se ytterligere beskrivelser i våre vilkårsdokumenter.

  Dødsfall:

  Ved dødsfall utbetales et beløp som tilsvarer restgjelden inkl. påløpte renter på lånet eller kreditten som er tilknyttet forsikringen. Maksimalt beløp 500.000 NOK for lån og 100.000 NOK for kreditt.

  LånKreditt
  Maks månedlig erstatningkr. 15.000kr. 10.000
  Erstatningsperiode pr. skade12 måneder6 måneder
  Maks erstatningsperiode i forsikringstiden36 måneder18 måneder
  Maks erstatning ved død/pr. skadetilfellekr. 500.000kr. 100.000

  Karensperioden for tapt arbeidsevne og ufrivillig arbeidsledighet er 30 dager. Dette betyr at første terminbeløp dekkes tidligst 30 dager etter at forsikringstilfellet har startet.

  Erstatningen utbetales til Express Bank og krediteres ditt lån eller din kreditt. Hvis dere er to som har tegnet forsikring for deres felles lån eller kreditt, er dere begge dekket 100 %.

 • Hvem kan tegne forsikring?
 • Merk at pr 1. mars 2024 er det ikke lenger mulig å tegne betalingsforsikring!

  Forsikringen dekker dødsfall, tap av arbeidsevne eller frivillig arbeidsledighet. For å få forsikring er det en betingelse om at du:

  • har inngått avtale om lån hos Express Bank,
  • har fylt 18 men ikke har fylt 64 år (Lån), 65 år (Kreditt)
  • er folkeregistrert og har fast adresse i Norge, og er medlem av norsk Folketrygd, eller tilsvarende svensk, finsk eller dansk instans,
  • ikke er kjent med eksisterende sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall,
  • kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og du har ikke vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene,
  • ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering og
  • er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, og jobber minst 16 timer i uken, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen. Med ansatt menes fast ansatt eller midlertidig ansatt med en avtalt kontraktsperiode på minst 12 måneder. Med selvstendig næringsdrivende menes en som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. Du
  • må oppfylle samtlige tegningskriteriene for å kunne kjøpe forsikringen. Om to personer har inngått låne- eller kredittavtale kan de tegne hver sin forsikring.
 • Hvor lenge varer forsikringen?
 •  

  Dekningen for ufrivillig arbeidsledighet eller for fullt tap av arbeidsevnen opphører den dagen du fyller 65 år (lån) eller 67 år (kreditt).

  Utover dette opphører forsikringen den dagen når:

  • den er sagt opp av deg eller BNP Paribas Cardif,
  • låneavtalen/kredittavtalen opphører,
  • du har mottatt erstatning for død eller
  • den kollektive gruppeavtalen er sagt opp.

  Forsikringen kan ikke forlenges ved at det betales premie etter at forsikringen er opphørt.

 • Hva koster en forsikring?
 • Ved Betalingsforsikring Lån beregnes prisen ut fra månedlig terminbeløp og premien utgjør 7,9% av terminbeløpet.

  Priseksempel ved lån1 forsikret2 forsikret
  Lånebeløpkr. 100.000kr. 100.000
  Månedlig terminbeløpkr. 2000kr. 2000
  Forsikringspremie pr. månedkr. 158kr. 316

  Ved Betalingsforsikring Kreditt beregnes prisen ut fra utestående balanse ved månedsslutt. Premien utgjør 0,65% av balansen på dette tidspunkt.

  Priseksempel ved kreditt1 forsikret2 forsikret
  Restgjeld ved månedsluttkr. 20.000kr. 20.000
  Forsikringspremie pr/mnd. kr. 130kr. 260

  Provisjon:

  Forsikringen formidles på vegne av BNP Paribas Cardif. Express Bank får kompensasjon av BNP Paribas Cardif for sin formidling og administrasjon av forsikringene. Erstatningen består av to deler. Den første delen er en provisjon som utgjør 53 % av premien. Den andre delen av erstatningen er avhengig av et eventuelt overskudd. Av eventuelt overskudd får Express Bank 80 %.

 • Ikraftredelse
 • Forsikringen gjelder fra og med den dagen forsikringen er blitt innvilget, dog tidligst fra og med den dagen lånet hos Express Bank er bevilget og tilgjengelig for deg. Om du tegner forsikringen via telefon gjelder forsikringen fra og med den dagen du aksepterte avtalen om forsikring, dog tidligst fra og med den dagen lånet hos Express Bank er bevilget og tilgjengelig for deg. Forsikringens startdato fremgår av forsikringsbeviset.

 • Anmeld skade
 • Ved krav om erstatning skal du så fort som mulig melde forsikringshendelsen til BNP Paribas Cardif på telefon 23 23 75 00.

  Du kan også melde skade her.

  Ved dødsfall skal dødsboet kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åpent mandag til fredag mellom klokken 08.00 – 16.00.

 • For å melde inn en skade bør du ha følgende klart
 • Ved arbeidsledighet behøver vi:
  • Arbeidsavtale
  • Arbeidsavtale Oppsigelse/permitteringsbrev
  • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
  • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
  • De tre første lønnsslippene for dagpenger fra NAV (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 av perioden du har mottatt dagpenger.
  Ved sykdom/ulykke behøver vi:

  De første 30 dagene er en egenandelsperiode. Ved sykdom/ulykke behøver vi: Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden.

  Maksimal størrelse på hvert dokument er 2MB. Dokumentet må være enten doc, docx, pdf, jpeg, tif eller png.

  Du får en e-post fra oss når du er ferdig med registreringen, med link til portalen for å laste opp flere dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at det ved manglende dokumentasjon kan bli lenger behandlingstid.

  De 30 første dagene du er syk eller arbeidsledig (og får dagpenger) er en egenandelsperiode. Forsikringen gjelder fra og med dag 31 og utbetales etterskuddsvis i hht. vilkårene. Det er en forutsetning at du sender oss ny dokumentasjon (lønnslipp om dagpenger eller sykemelding) underveis i erstatningsperioden for å få utbetalt erstatning hver måned.

  Det er viktig at du fortsetter å betale inn forsikringspremie under hele erstatningsperioden.

  Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid, kan du lese mer her.

  Dersom ønsker skademeldingsskjema tilsendt eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på e-post eller ringe oss på 23 23 75 00.

 • Angrerett og oppsigelse
 • Du har rett til å benytte angreretten i løpet av de første 30 dagene etter at du har mottatt forsikringsbeviset.

  Du kan når som helst si opp forsikringsavtalen, og forsikringen vil da opphøre fra og med dagen etter at du har sagt opp forsikringen. Oppsigelsen skal meldes til Express Bank:

  Express Bank
  Postboks 1189
  0107 Oslo

  Du kan også sende oppsigelsen til expressbank@expressbankmail.no. Husk å oppgi lånenummer slik at vi får registrert oppsigelsen korrekt.

Dokumenter Betalingsforsikring Lån

 • Forkjøpsinformasjon (Nye betingelser gjeldende fra 23.02.2022)
 • Vilkår (Nye betingelser gjeldende fra 23.02.2022)
 • Produktark (IPID) (Gjeldende fra 23.02.2022)
 • Forkjøpsinformasjon (Betingelser gjeldende til 22.02.2022)
 • Vilkår (Betingelser gjeldende til 22.02.2022)

Dokumenter Betalingsforsikring Kreditt

Dokumenter Betalingsforsikring Liv

Skadeskjema

Kundeservice Skade

Dersom ønsker skademeldingsskjema tilsendt eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte Cardif via e-post på forsikring@bnpparibascardif.no eller ringe Cardif på 23 23 75 00.